Học ngữ pháp tiếng AnhHọc tiếng Anh

Cách nhấn trọng âm tiếng Anh trẻ em tiểu học

cách nhấn trọng tâm tiếng anh

Đối với tiếng Anh trẻ em tiểu học, việc nâng cao dần về từ vựng và ngữ pháp tăng dần so với cấp mẫu giáo là điều hiển nhiên, tuy nhiên việc nhấn trọng âm trong phát âm lại là một việc rất cần thiết trong cách rèn luyện kỹ năng cho trẻ.

Trumg tâm Anh ngữ benative dạy cách nhận trong tâm tiếng Anh cho trẻ em tiểu học.

Quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Anh

Cùng trung tâm Anh ngữ Benative khám phá cách nhấn trọng âm trong tiếng Anh cho trẻ em 6 – 8 tuổi ngay sau đây.

Động từ 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Ví dụ: re’lax, de’ny, en’joy, dis’cover, re’veal, be’gin, be’come, for’get…

Ngoại lệ: ‘offer, ‘open, ‘answer, ‘enter, ‘happen…

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 đối với danh từ 2 âm tiết

Ex: ‘trouble, ‘standard , ‘labour, ‘children, ‘hobby, ‘habit …

Ngoại lệ: ad’vice, mis’take, ma’chine …

Tính từ 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

Ex: ‘lucky, ‘pretty, ‘silly, ‘basic, ‘handsome, ‘busy …

Ngoại lệ: a’mazed, a’lone …

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 với câu ghép

>>> Cách dùng trợ động từ trong tiếng Anh

Ex: under’stand,be’come…

Trọng âm rơi vào các vần: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self.

Ex: in’sist, main’tain, e’vent, sub’tract, pro’test, , my’self, him’self …

Với những hậu tố sau trọng âm rơi vào âm tiết chứa nó: -ee, – eer, -ese, -ique, -esque, -ain.

Ex: re’tain, main’tain, ag’ree, volun’teer, Vietna’mese, u’nique, pictu’resque, engi’neer…

Ngoại lệ: ‘coffee, em’ployee, com’mittee …

Các từ có hậu tố là –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity -> trọng âm là âm tiết liền trước.

Ex: ‘entrance, e’normous, eco’nomic, ‘foolish …

Đa số các tiền tố không nhận trọng âm.

Ex: des’troy, re’write, dis’cover, re’ly, re’ply, re’cord re’move, , im’possible, ex’pert …

Ngoại lệ: ‘underlay, ‘underpass…

Danh từ ghép, trọng âm sẽ vào âm tiết thứ 1

Ex: ‘gateway, ‘guidebook, ‘birthday, ‘airport, ‘bookshop, ‘filmmaker…

Tính từ ghép, trọng âm vào âm tiết thứ 1

Ex: ‘airtight, ‘praiseworthy, ‘airsick, ‘homesick, ‘carsick, , ‘trustworth, ‘waterproof …

Ngoại lệ: snow-‘white, duty-‘free…

Các tính từ ghép có tính từ hoặc trạng từ, tận cùng là –ed -> trọng âm chính rơi vào thành phần thứ 2.

Ex: short-‘sighted, ill-‘treated, bad-‘tempered, well-‘done, well-‘known…

Trọng âm không thay đổi khi được thêm các hậu tố sau: -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -ment, -ship, -ness, -able, -ous, -less

Ex:
· ag’ree – ag’reement
· ‘happy – ‘happiness
· re’lation – re’lationship
· ‘neighbour – ‘neighbourhood
. ‘meaning – ‘meaningless
· re’ly – re’liable
· ‘poison – ‘poisonous
· ex’cite – ex’citing

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên với những từ có tận cùng là: -gy, -cy, -ity, -phy, –graphy, -ate, -al.

Ex: tech’nology, ge’ography, eco’nomical, de’moracy, pho’tography, in’vestigate, im’mediate…

Chúc các bé học tiếng Anh trẻ em tiểu học thật vui và hiệu quả!

>>> Khóa học tiếng Anh cho trẻ em 7 tuổi tại Benative

Comment here