Học từ vựng tiếng AnhTin tức

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Phụ nữ ngày 8/3

tu vung tieng anh chu de 8/3

Trong bài viết dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu một số từ vựng tiếng Anh miêu tả đức tính, vẻ đẹp của người phụ nữ nhân ngày 8/3 sắp tới nhé.

tu vung tieng anh chu de 8/3
Từ vựng tiếng Anh chủ đề 8/3

Từ vựng tiếng Anh về người phụ nữ trong gia đình

Aunt/ˈʌŋ.kəl/: Cô, dì

Daughter/ˈdɑː.t̬ɚ/: Con gái

Grandmother/ˈɡræn.mʌð.ɚ/ : Bà

Granddaughter/ˈɡræn.dɑː.t̬ɚ/: Cháu gái

Mother / Mom /ˈmʌð.ɚ/ / /mɒm/: Mẹ

Niece/niːs/: Cháu gái

Sister/ˈsɪs.tɚ/: Chị gái, em gái

 

Những tính từ tiếng Anh miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ

Adorable (adj )/əˈdɔːr.ə.bəl/: yêu kiều, đáng yêu

Attractive (adj)/əˈtræk.tɪv/: lôi cuốn, hấp dẫn

Beautiful (adj)/ˈbjut̬ɪfəl/: đẹp

Benevolent (adj)/bəˈnevələnt/: nhân ái

Capable (adj)/ˈkeɪpəbl/: đảm đang

Compliant (adj)/kəmˈplaɪ.ənt/: mềm mỏng, yêu chiều, phục tùng

Faithful (adj)/ˈfeɪθfl/: thủy chung

Industrious (adj)/ɪnˈdʌstriəs/: cần cù

Lovely (adj)/ˈlʌv.li/: đáng yêu

Elegance (adj)/ˈel.ə.ɡənt/: yêu kiều, duyên dáng

Painstaking (adj)/ˈpeɪnzteɪkɪŋ/: chịu khó

Resilient (adj)/rɪˈzɪliənt/: kiên cường

Resourceful (adj)/rɪˈsɔːrsfl/: tháo vát

Sacrificial (adj)/ˌsækrɪˈfɪʃl/: hi sinh

Virtuous (adj)/ˈvɜːrtʃuəs/: đức hạnh

Thrifty (adj)/ˈθrɪfti/: tằn tiện, tiết kiệm

Tidy (adj)/ˈtaɪdi/: ngăn nắp, gọn gàng

Graceful (adj)/ˈɡreɪsfl/: duyên dáng, yêu kiều

Sensitive (adj)/ˈsen.sə.t̬ɪv/: nhạy cảm

Soothing (adj)/ˈsuːðɪŋ/: nhẹ nhàng, dịu dàng

Vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại trong tiếng Anh

Change /tʃeɪn(d)ʒ/: Thay đổi

Clean her house: Dọn dẹp nhà cửa

Female/ˈfiːmeɪl/: Giới tính nữ

Go shopping: Đi mua sắm

Go out with her friends: Hẹn hò cùng những người bạn

Play tennis: Chơi quần vợt

Prepare/prɪˈpɛː/: Chuẩn bị

Prepare meals for her family: Chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình

Role/rəʊl/: Vai trò

Take care of her children: Chăm sóc những đứa con của cô ấy

Unequal/ʌnˈiːkw(ə)l/: Bất bình đẳng

Violence/ˈvʌɪəl(ə)ns/: Bạo lực

Visit her parents: Thăm bố mẹ

Work to get money: Đi làm kiếm tiền

Hy vọng rằng với những từ vựng tiếng Anh về người phụ nữ ngày 8/3 mà Benative chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn gửi tới những lời yêu thương nhất đến những người phụ nữ của mình.

 

Comment here