Học ngữ pháp tiếng Anh

Would Rather, Would Prefer, Had Better trong ngữ pháp tiếng Anh

Would Rather, Would Prefer, Had Better trong ngu phap tieng anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, có rất nhiều cấu trúc cũng như các mẫu câu khi chúng ta muốn đưa ra lời khuyên hay thể hiện ý muốn của mình. Hôm nay, mình muốn giới thiệu tới các bạn những cấu trúc căn bản nhất mà những người học tiếng Anh giao tiếp cơ bản cần phải biết.   

Would Rather, Would Prefer, Had Better trong ngu phap tieng anh
Would Rather, Would Prefer, Had Better trong ngữ pháp tiếng Anh ( Nguồn: English Study Here)

Cấu trúc WOULD PREFER: (‘d prefer)  

Diễn tả mong muốn ở hiện tại hoặc tương lai:

S + would prefer + st+ to + st

S + would prefer + (not) + V (to-infinitive)

S + would prefer + V (to-infinitive) + rather than + V (bare-infinitive)

S + would prefer + O + V (to-infinitive)

 

Eg:

Kate would prefer tea to coffee.

I would prefer to drive to work.

They would prefer to do their homework rather than go to the party.

My mom would prefer me to stay at home for another 3 days.

 

Diễn tả mong muốn ở quá khứ:

S + would prefer + (not) + to have + V (past participle)

S + would prefer + to have + V (past participle) + rather than + (have) + V (past participle)

S + would prefer + O + to have + V (past participle)

 

Eg:

He would prefer not to have left his hometown.

She would prefer to have gone camping rather than have stayed at home.

Tom would prefer his mom to have bought him that toy.

 

Cấu trúc HAD BETTER: (‘d better)

Dùng để diễn tả lời khuyên nên hay không nên làm gì trong một tình huống cụ thể.

S + had better + (not) + V (bare-infinitive)

 

Eg:

You had better go to the dentist.

She had better explain clearly to him.

We had better not come home late.

Lưu ý: – “Had” là dạng quá khứ nhưng cấu trúc này mang ý nghĩa đưa ra lời khuyên trong hiện tại hoặc tương lai. “Had better” và cấu trúc “should” nhưng “had better”nhấn mạnh sự cần thiết phải làm của hành động còn “should” chỉ mang nghĩa là việc nên làm.

 

Chúc các bạn học ngữ pháp tiếng Anh thật hiệu quả với những tổng hợp mà khóa học tiếng Anh giao tiếp cơ bản vừa cung cấp trên đây nhé!

Comment here