Học từ vựng tiếng Anh

100 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề động vật

tu vung tieng anh chu de dong vat

Động vật là một loài sinh vật rất gần gũi với cuộc sống của con người. Thế giới có xấp xỉ 1 triệu loại động vật khác nhau được phân bố ở khắp mọi nơi. Một số loài động vật chỉ xuất hiện ở những khu vực đặc thù, còn hầu như các loại khác đều xuất hiện ở khắp mọi nơi. Dưới đây sẽ là 100 từ vựng tiếng Anh về động vật cho các bạn tham khảo nhé.

tu vung tieng anh chu de dong vat

 1. Abalone /ˌæbəˈləʊni/: Bào ngư
 2. Alligator /ˈælɪɡeɪtə/: Cá sấu nam mỹ
 3. Anteater /ˈæntˌiːtə/: Thú ăn kiến
 4. Armadillo /ˌɑːməˈdɪləʊ/: Con ta tu
 5. Ass /æs/: Con lừa
 6. Baboon /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chó
 7. Bat /bæt/: Con dơi
 8. Beaver /ˈbiːvə/: Hải ly
 9. Beetle /ˈbiːtəl/: Bọ cánh cứng
 10. Blackbird /ˈblækbɜːd/: Con sáo
 11. Boar /bɔː/: Lợn rừng
 12. Buck /bʌk/: Nai đực
 13. Bumblebee /ˈbʌmblbiː/: Ong nghệ
 14. Bunny /ˈbʌni/: Con thỏ (tiếng lóng)
 15. Butterfly /ˈbʌtəflaɪ/: Bươm bướm
 16. Camel /ˈkæməl/: Lạc đà
 17. Canary /kəˈneəri/: Chim vàng anh
 18. Carp /kɑːp/: Con cá chép
 19. Caterpillar /ˈkætəpɪlə/: Sâu bướm
 20. Centipede /ˈsentɪpiːd/: Con rết
 21. Chameleon /kəˈmiːlɪən/: Tắc kè hoa
 22. Chamois /ˈʃæmwɑː/: Sơn dương
 23. Chihuahua /tʃɪˈwɑːwə/: Chó nhỏ có lông mượt
 24. Chimpanzee /ˌtʃɪmpænˈziː/: Con tinh tinh
 25. Chipmunk /ˈtʃɪpmʌŋk/: Sóc chuột
 26. Cicada /sɪˈkɑːdə/: Con ve sầu
 27. Cobra /ˈkəʊbrə/: Rắn hổ mang
 28. Cockroach /ˈkɒkrəʊtʃ/: Con gián
 29. Cockatoo /ˌkɒkəˈtuː/: Vẹt mào
 30. Crab /kræb/: Con cua
 31. Crane /kreɪn/: Con sếu
 32. Cricket /ˈkrɪkɪt/: Con dế
 33. Crocodile /ˈkrɒkədaɪl/: Con cá sấu
 34. Dachshund /ˈdækshʊnd/: Chó chồn
 35. Dalmatian /ˌdælˈmeɪʃən/: Chó đốm
 36. Donkey /ˈdɒŋki/: Con lừa
 37. Dove/ pigeon /dʌv/ /ˈpɪdʒən/: Bồ câu
 38. Dragonfly /ˈdræɡənflaɪ/: Chuồn chuồn
 39. Dromedary /ˈdrɒmədəri/: Lạc đà 1 bướu
 40. Duck /dʌk/: Vịt
 41. Eagle /ˈiːɡəl/: Chim đại bàng
 42. Eel /iːl/: Con lươn
 43. Elephant /ˈelɪfənt/: Con voi
 44. Falcon /ˈfɔːlkən/: Chim Ưng
 45. Fawn /fɔːn/: Nai ,hươu nhỏ
 46. Fiddler crab /ˈfɪdlə kræb/: Con cáy
 47. Firefly /ˈfaɪəflaɪ/: Đom đóm
 48. Flea /fliː/: Bọ chét
 49. Fly /flaɪ/: Con ruồi
 50. Foal /fəʊl/: Ngựa con
 51. Fox /fɒks/: Con cáo
 52. Frog /frɒɡ/: Con ếch
 53. Gannet /ˈɡænɪt/: Chim ó biển
 54. Gecko /ˈɡekəʊ/: Tắc kè
 55. Gerbil /ˈdʒɜːbɪl/: Chuột nhảy
 56. Gibbon /ˈɡɪbən/: Con vượn
 57. Giraffe /dʒɪˈrɑːf/: Con hươu cao cổ
 58. Goat /ɡəʊt/: Con dê
 59. Gopher /ˈɡəʊfə/: Chuột túi
 60. Grasshopper /ˈɡrɑːshɒpə/: Châu chấu nhỏ
 61. Greyhound /ˈɡreɪhaʊnd/: Chó săn thỏ
 62. Hare /heə/: Thỏ rừng
 63. Hawk /hɔːk/: Diều hâu
 64. Hedgehog /ˈhedʒhɒɡ/: Con nhím (ăn sâu bọ)
 65. Heron /ˈherən/: Con diệc
 66. Hind /haɪnd/: Hươu cái
 67. Hippopotamus /ˌhɪpəˈpɒtəməs/: Hà mã
 68. Horseshoe crab /ˈhɔːsʃuːkræb/: Con sam
 69. Hound /haʊnd/: Chó săn
 70. HummingBird /ˈhʌmɪŋbɜːd/: Chim ruồi
 71. Hyena /haɪˈiːnə/: Linh cẩu
 72. Iguana /ɪˈɡwɑːnə/: Kỳ nhông, kỳ đà
 73. Insect /ˈɪnsekt/: Côn trùng
 74. Jellyfish /ˈdʒelɪfɪʃ/: Con sứa
 75. Kingfisher /ˈkɪŋfɪʃə/: Chim bói cá
 76. Ladybird /ˈleɪdɪbɜːd/: Bọ rùa
 77. Lamp /læmp/: Cừu non
 78. Lemur /ˈliːmə/: Vượn cáo
 79. Leopard /ˈlepəd/: Con báo
 80. Lion /ˈlaɪən/: Sư tử
 81. Llama /ˈlɑːmə/: Lạc đà ko bướu
 82. Locust /ˈləʊkəst/: Cào cào
 83. Lobster /ˈlɒbstə/: Tôm hùm
 84. Louse /laʊs/: Chấy rận
 85. Mantis /ˈmæntɪs/: Bọ ngựa
 86. Mosquito /məˈskiːtəʊ/: Muỗi
 87. Moth /mɒθ/: Bướm đêm ,sâu bướm
 88. Mule /mjuːl/: Con la
 89. Mussel /ˈmʌsəl/: Con trai
 90. Nightingale /ˈnaɪtɪŋɡeɪl/: Chim sơn ca
 91. Octopus /ˈɒktəpəs/: Con bạch tuộc
 92. Orangutan /ɔ:ˌræŋətæn/: Đười ươi
 93. Ostrich /ˈɒstrɪtʃ/: Đà điểu
 94. Otter /ˈɒtə/: Rái cá
 95. Owl /aʊl/: Con cú
 96. Panda /ˈpændə/: Gấu trúc
 97. Pangolin /ˈpæŋɡəlɪn/: Con tê tê
 98. Parakeet /ˈpærəkiːt/: Vẹt đuôi dài
 99. Parrot /ˈpærət/: Vẹt thường
 100. Peacock /ˈpiːkɒk/: Con công

Trên đây là 100 từ vựng tiếng Anh về những loài động vật phổ biến nhất trên thế giới mà các bạn có thể tham khảo. Đừng quên học từ vựng mỗi ngày nhé. Chúc các bạn sớm chinh phục được ngôn ngữ này.

Comment here